THỜI GIAN

LIÊN KẾT WEB

Tổ khối 1

 

Họ và tên: Phan Thị Liên

Chức vụ: Giáo viên - Khối trưởng khối 1

Điện thoại: 0905834580

Email:

Họ và tên: Huỳnh Thị Thanh Thủy

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0603.869353, DĐ: 0986 678 363

Email:

Họ và tên: Lê Thị Chinh

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại:

Email:

Họ và tên: Lê Thị Hồng

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0602.241098, DĐ: 01687 877 478

Email:

Họ và tên: Võ Thị Thục Viên

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0603.912443, DĐ:01679 541 208

Email:

Họ và tên: Xa Ánh Hiệu

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 01674 561 980

Email:

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Quang Đăng

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại:          

Email:

Họ và tên: Đào Thị Minh Trang

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0972 458 470

Email:

Họ và tên: Nguyễn Thị Liên

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại:          

Email:

Họ và tên: Nguyễn Thị Khuyên

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 

Email:

 

SmartNews.com