Tổ khối 2

 

Họ và tên: Phạm Thị Thu Ngọc

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0603.3867694, DĐ: 0972 742 009

Email:

Họ và tên: Hoàng Thị Thúy

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại:                    

Email:

Họ và tên: Văn Thị Duyên

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại:0603.3867228, DĐ: 0905 902 098

Email:

Họ và tên:Bùi Thị Vân Kiều

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại:                       , DĐ: 0905 648 479

Email:

 

Họ và tên: ĐỗThị Hồng

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại:                      , DĐ: 01699 044 790

Email:

Họ và tên: Võ Thị Hằng

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0603.3864170, DĐ: 0987 287 285

Email:

Họ và tên: Lê Thị Hồng Thu

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại:                     , DĐ: 01674 641 714

Email:

Họ và tên: Nguyễn Thanh Thùy Trang

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại:                        , DĐ: 0972 458 470

Email: