THỜI GIAN

LIÊN KẾT WEB

Tổ khối 5

 

Họ và tên: Văn Thị Thu Trang

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại:                    , DĐ: 01693 115 558

Email:

Họ và tên: Hoàng Thị Hồng

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 

Email:

Họ và tên: Trương Thị Ánh Tuyết

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại:0606.271352, DĐ: 0906 445 523

Email:

Họ và tên: Đặng Thị Thu Vân

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại:                      , DĐ: 01222 522 511

Email:

Họ và tên: Trương Thị Mến

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại:                         DĐ: 0906 445 523

Email:

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Giang

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0603 504 378  DĐ:

Email:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Thủy

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại:                      , DĐ: 0985 626 372

Email:

Họ và tên: Đỗ Thị Nhuận

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại: 0603.865426  , DĐ: 0975 943 045

Email:

Họ và tên: Lê Văn Thắng

Chức vụ: Giáo viên

Điện thoại:                         , DĐ: 0982078293

Email:

 

SmartNews.com