THỜI GIAN

LIÊN KẾT WEB

Tổ Anh Văn - Tin học

 

 

Họ và tên: Đặng Thị Hồng Vy

Chức vụ: Giáo viên - Tổ trưởng

 DĐ: 0905019656

Email:

 

Họ và tên: Thân Thị Ngọc Dung

Chức vụ: Giáo viên

 DĐ: 01693 049 337

Email:

Họ và tên: Nguyễn Thị Dương

Chức vụ: Giáo viên

 DĐ: 0976 922 366

Email:

Họ và tên: Trần Thị Bích Thủy

Chức vụ: Giáo viên 

 DĐ: 01685 888 637

Email:

 

Họ và tên: Trịnh Lương Thu

Chức vụ: Giáo viên

 DĐ:0385693022

Email:

Họ và tên: Phạm Thị Hiếu

Chức vụ: Giáo viên

 DĐ: 0376726468

Email:

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Đan Thùy

Chức vụ: Giáo viên

 DĐ:0385693022

Email:

Họ và tên: Nguyễn Thị Như

Chức vụ: Giáo viên

 DĐ: 0376726468

Email:

 

Họ và tên: Trịnh Lương Thu

Chức vụ: Giáo viên

 DĐ:0385693022

Email:

Họ và tên: Phạm Thị Hiếu

Chức vụ: Giáo viên

 DĐ: 0376726468

Email:

 

 

SmartNews.com