Khảo sát đánh giá kết quả triển khai vận dụng Chiến lược 6C vào tổ chức dạy học môn Giáo dục thể chất cấp Tiểu học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-SGD ĐT, ngày 23/03/2024 Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát đánh giá kết quả triển khai vận dụng Chiến lược 6C vào tổ chức dạy học môn Giáo dục thể chất cấp Tiểu học; Trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum đã vận dụng Chiến lược 6C vào dạy học môn Giáo dục thể chất đạt hiệu quả.