Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 1 /2024/TT-BNV 24/02/2024 Thông tư, THÔNG TƯ Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Số: 19/2023/TT-BLĐTBXH 29/12/2023 Thông tư, Thông tư Ban hành bổ sung về danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Số: 08/2023/TT-BNV 31/05/2023 Thông tư, Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ
Số: 02/2023/TT-BNV 23/03/2023 Thông tư, Quy định chế độ thống kê ngành Nội vụ
Số: 01/2023/TT-BNV 09/03/2023 Thông tư, Sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ
01/2023/TT-BLĐTBXH 03/01/2023 Thông tư, Thông tư Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
25/2022/TT-BLĐTBXH 30/11/2022 Thông tư, Thông tư về Quy định chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhận trong lao động
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên