Số 69-KL/TW

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 69-KL/TW
Ngày ban hành 11/01/2024
Loại văn bản Văn bản khác,
Trích yếu Kết luận của Bộ chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Xem văn bản Xem Online
Tải về