Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 354/QĐ-BGDĐT 22/01/2024 Quyết định, Quyết định ban hành các tài liệu thuộc Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho nhân viên y tế trường học
Số: 2608/QĐ-BVHTTDL 07/09/2023 Quyết định, Quyết định Ban hành Quy chế Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc
Số: 827/QĐ-BVHTTDL 04/04/2023 Quyết định, Quyết định về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Văn hóa cơ sở (nhóm chức danh Hướng dẫn viên văn hóa)
Số: 828/QĐ-BVHTTDL 04/04/2023 Quyết định, Quyết định về việc ban hành chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Văn hóa cơ sở (nhóm chức danh Phương pháp viên)
Số: 4709/QĐ-BGDĐT 30/12/2022 Quyết định, Ban hành tài liệu Hướng dẫn thực hiện nội dung quyền được chăm sóc sức khỏe và quyền vui chơi giải trí của trẻ em trong cơ sở giáo dục phổ thông.
317-QĐ/UBND 11/05/2022 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch, thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
543/QĐ - BGDĐT 23/03/2022 Quyết định, Phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID - 19 trong trường học ( sửa đổi, bổ sung lần 2)
Số: 03/QĐ-THTHSP NN KT 18/02/2021 Quyết định, Công khai dự toán năm 2021, công khai quyết toán năm 2019
Số: 62/QĐ-HT 29/09/2020 Quyết định, Thành lập ban kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2020-2021 cấp trường