Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 608/SGDĐT-VP 29/03/2024 Văn bản khác, V/v phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các kết luận của Bộ Chính trị và chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Văn bản số 2303-CV/TBGTU và Văn bản số 2305-CV/TBGTU ngày 25-3-2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Số: 77-Ctr/TU 15/03/2024 Văn bản khác, Chương trình của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TƯ, ngày 20-12-2023 của Bộ Chính trị về đối mời, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới
Số 72-KL/TW 23/02/2024 Văn bản khác, Kết luận của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/02/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
Số 74-CTr/TU 12/01/2024 Văn bản khác, CHƯƠNG TRÌNH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10-10-2023 của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”
Số 69-KL/TW 11/01/2024 Văn bản khác, Kết luận của Bộ chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Số: 02/CĐ-UBND 29/11/2023 Văn bản khác, Công điện về việc tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Số: 2468/SGDĐT-VP 21/11/2023 Văn bản khác, V/v sử dụng tài liệu truyền thông về sức khỏe tâm thần cho học sinh phổ thông