Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 32-CT/TW 10/04/2024 Chỉ thị, CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản
Số 31-CT/TW 19/03/2024 Chỉ thị, CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới
Số: 224/SGDĐT-VP 05/02/2024 Chỉ thị, V/v phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Văn bản số 2203 CV/BTGTU ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Số 29-CT/TW 05/01/2024 Chỉ thị, Chỉ thị của Bộ chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông
Số 28-CT/TW 25/12/2023 Chỉ thị, Chỉ thị của Bộ chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Số 27-CT/TW 25/12/2023 Chỉ thị, Chỉ thị của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí