Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 46-NQ/TW 20/12/2023 Nghị quyết, Nghị quyết của Bộ chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mói
Số 41-NQ/TW 10/10/2023 Nghị quyết, NGHỊ QUYẾTCỦA BỘ CHÍNH TRỊ về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
Số: 27-HD/BTGTU 01/03/2023 Nghị quyết, Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 16-02-2022 của Tỉnh ủy Khóa XVI về bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ đến năm 2005, định hướng đến năm 2030.
Số 27-NQ/TW 09/11/2022 Nghị quyết, về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
Số: 111/NQ-CP 30/08/2022 Nghị quyết, Nghị quyết Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2022