• Phạm Thị Hồng Thái
 • BCH Công Đoàn
 • Phó Hiệu trưởng- Chủ tịch công đoàn
 • 0984324617
 • Nguyễn Thị Thanh Vân
 • BCH Công Đoàn
 • Ủy viên
 • 0905232773
 • Đặng Thị Thu Vân
 • BCH Công Đoàn
 • Ủy viên
 • 0975943045
 • Lê Thị Hoài Thanh
 • BCH Công Đoàn
 • Ủy viên
 • 0905019656
 • Bùi Thị Thục Trinh
 • BCH Công Đoàn
 • Ủy viên
 • 0976922366