Số: 45-KL/TW

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số: 45-KL/TW
Ngày ban hành 17/11/2022
Loại văn bản Thông báo,
Trích yếu KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA
Xem văn bản Xem Online
Tải về