27-HD/BTGTU

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số: 27-HD/BTGTU
Ngày ban hành 01/03/2023
Loại văn bản Nghị quyết,
Trích yếu Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 16-02-2022 của Tỉnh ủy Khóa XVI về bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ đến năm 2005, định hướng đến năm 2030.
Xem văn bản Xem Online
Tải về