Số 72-KL/TW

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 72-KL/TW
Ngày ban hành 23/02/2024
Loại văn bản Văn bản khác,
Trích yếu Kết luận của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/02/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
Xem văn bản Xem Online
Tải về